پارادوکس

غم در دل تنگ من از آن است که نیست ... یک دوست که با او غم دل بتوان گفت